top of page

Group

Public·42 members

Cách Chăm Sóc Mai Vàng Để Đón Tết Hoàn Hảo

Hoa Mai Vàng, một biểu tượng văn hóa và truyền thống, đã góp phần làm nên bức tranh văn hóa độc đáo của nhiều nền văn minh. Truyền thống về loài hoa này được ghi chép trong tác phẩm "Trân Hương Bảo Ngự" của Phí Cung, thể hiện sự đẹp đẽ và quý phái của nó. "Đắc Kỷ ái lãm hàn mai, Trụ tằng ngự tuyết đồng lãm chi" (Đắc Kỷ thích ngắm hoa Mai trong giá lạnh. Trụ vương thường đội tuyết ngắm cùng). Điều này cho thấy rằng hoa Mai đã có mặt từ cách đây ít nhất 300 năm tại Trung Quốc và được tôn vinh như một biểu tượng của mùa lạnh.

Ở Việt Nam, cây mai vàng giảo cà mau thường mọc dày đặc ở miền Trung và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là…

Kashish Raj
Kashish Raj
2 days ago · joined the group.

Unlocking the Secrets of Card Betting: Strategies for Success in Sports Wagering

Understanding Booking Bets: What Are They?

Booking bets, often referred to as card bets, might remain shrouded in mystery for many. While seasoned punters may navigate these waters with finesse, newcomers might find themselves adrift in this realm of sports betting. Let’s delve deeper into this percentage soccer tips 

1. Deciphering Booking Bets

In the lexicon of football betting, booking bets are synonymous with terms like "Red Card" or "Total Bookings." Essentially, they revolve around the issuance of yellow and red cards during a match. Unlike traditional match outcome bets, booking bets focus solely on the number of disciplinary actions taken by the referee.

2. Common Types of Booking Bets

Guide To Play 1.5-2 Handicap Betting

1.5-2 handicap betting is a popular type of bet in the field of football betting and often appears in the bookmakers' odds tables. Let's follow football betting tips today along with Wintips to understand more about what 1.5-2 handicap betting is and how to effectively place bets.

What is the concept of 1.5-2 handicap betting?

Asian Handicap 1.5-2, also known as 1 3/4 handicap or 1.5-ball to 2-ball handicap, can be understood as a type of bet where the favorite team will give a handicap of 1.75 goals to the underdog team. This is a common type of bet in the Asian Handicap category and is currently the most popular in football betting.

In a football match, if you bet on the 1.5-2 handicap, the win-loss calculation is as follows:

Scenario 1: If the favorite team wins with a goal difference of at least…

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Kashish Raj
  Kashish Raj
 • Hendry Emma
  Hendry Emma
 • Granil
  Granil
 • Karlison Menstr
  Karlison Menstr
bottom of page